Do Shagairt agus d’Oibrithe Paróiste


 I nGrá Dé

Tús eolais do Shagairt agus d’Oibrithe Paróiste

Fáilte chuig láithreán gréasáin I nGrá Dé. Tá súil againn go dtabharfaidh an leathanach seo roinnt eolais duit faoin sraith I nGrá Dé.

Is é I nGrá Dé an sraith nua Oideachas Reiligiúnach do bhunscoileanna Caitliceacha. Tá sé bunaithe ar Catholic Preschool and Primary Religious Education Curriculum for Ireland. Fuair an curaclam nua seo faomhadh ó Chomhdháil Easpag Caitliceach na hÉireann agus tugadh recognitio don churaclam ón Suí Naofa in 2015.

Úsáideann I nGrá Dé modheolaíochtaí leanbh-chairdiúla chun teagasc Críostaí, Scrioptúr, móráltacht agus urnaí a mhúineadh do leanaí. Déanann sé iarracht dáiríre teagmháil a dhéanamh leis na tuismitheoirí trí leabhar na bpáistí, agus iarrtar orthu gach re leathanach a dhéanamh mar theaghlach sa bhaile.

Cuidíonn I nGrá Dé le páistí freisin, a bheith aireach go mbaineann siad le teaghlach an pharóiste. I Naíonáin Shóisearacha/Bunscoil 1, mínítear do na páistí go dtéann teaghlach Dé go dtí an séipéal chun guí. Ó Rang a hAon/Bunscoil 3 tugtar cabhair do na páistí foghlaim faoi shacraimint an Athmhuintearais agus an Chomaoineach Naofa. Ní chuirtear an bhéim ar chéad cheiliúradh na sacraimintí seo, ach ar an bhfíric go ndéantar na sacraimintí seo a cheiliúradh go rialta i dteaghlach an pharóiste, agus go bhfuil na páistí réidh chun páirt a ghlacadh iontu anois.

D’fhonn nasc nithiúil a chothú idir an scoil agus an paróiste, molaimid go ndéanfadh sagairt agus oibrithe paróiste cuairteanna rialta ar sheomraí ranga i mbunscoileanna Caitliceacha. Chun cabhrú leat/libh é seo a dhéanamh, tá an foilseachán seo a leanas ar fáil ó Veritas: Grow in Love: A Guide for Priests and Parish Workers when Visiting Classrooms.

 

Tá bealaí eile inar féidir le sagairt agus oibrithe paróiste tacaíocht a thabhairt do Oideachas Reiligiúnach i mbunscoileanna Caitliceacha:

  • Tá gach clár in I nGrá Dé roinnte i dTéamaí. Tá thart ar deich gcinn de théamaí le déanamh i ngach rang gach bliain. Críochnaíonn gach téama le seirbhís urnaí. Is féidir leis an múinteoir é seo a stiúradh ach is féidir le hionadaí paróiste é a stiúradh freisin. Déan comhrá leis an múinteoir ranga faoi seo. Is féidir leis an tseirbhís urnaí a eagrú sa scoil nó sa séipéal.
  • De réir mar a fhoghlaimíonn na páistí mar gheall ar an séipéal i ngach clár de I nGrá Dé, tá deis ann chun páistí a thabhairt go dtí an séipéal, agus turas eolais ar an bhfoirgneamh a eagrú dóibh. Arís, déan comhrá leis an múinteoir ranga chun a léithéid de chuairt a eagrú. Cuimhnigh ar na soithí naofa, éide, srl a thaispeáint do na páistí.
  • Cé go bhfuil rannpháirtíocht na dtuismitheoirí riachtanach ag gach leibhéal ranga, bíonn teaglaigh feasach as a bhfreagracht ag amanna ullmhúcháin sacraimintí. Seo am tráthúil chun baint a bheith ag tuismitheoirí, mar shampla i gcláir ullmhúcháin sacraimintí, paróiste-bhunaithe, ar nós an chláir Do This in Memory. I measc smaointe eile do pharóistí tá:

o Foireann a bhunú chun treoir a thabhairt maidir le hullmhú agus ceiliúradh Sacraimint an Athmhuintearais agus an Chéad Chomaoineach.

o Cruinniú a eagrú ag tús na scoilbhliana do thuismitheoirí/caomhnóirí agus ionadaithe scoile.

o Scríobh chuig gach tuismitheoir/caomhnóir chun iad a spreagadh páirt a ghlacadh san Eocairist agus aon tionscnaimh pharóiste eile do theaghlaigh.

o Grúpa a eagrú chun cuairt a thabhairt ar na teaghlaigh a bhfuil a bpáistí ag ullmhú le haghaidh Chéad Chomaoineach.

o Criunniú a eagrú mar ullmhúchán do chéad cheiliúradh Sacraimint an Athmhuintearais nuair a mhínítear diagacht agus spioradáltacht na sacraiminte.

o Criunniú a eagrú mar ullmhúchán don Chéad Chomaoineach nuair a mhínítear diagacht agus spioradáltacht na sacraiminte.

Nóta deiridh: Tugann roinnt paróistí tacaíocht do leanaí Caitliceacha a fhreastalaíonn ar scoileanna nach scoileanna Caitliceacha iad, trí ranganna in Oideachas Reiligiúnach a sholáthar i ndiaidh am scoile. Níl na ranganna seo teoranta do amanna ullmhúcháin sacraimintí, cé gur ag am glacadh sacraimintí a mbíonn tuismitheoirí feasach orthu. Tá a n-acmhainní féin curtha le chéile ag na múinteoirí a eagraíonn na ranganna seo. Le foilsiú I nGrá Dé, tá clár comhthreomhar curtha ar fáil do mhic léinn Caitliceacha a fhreastalaíonn ar scoileanna nach scoileanna Caitliceacha iad. Is gá dóibh siúd a mhúineann na ranganna seo trealamh don mhúinteoir a cheannach ó Veritas. Laistigh den trealamh seo, tá cód iontrála chuig leathanaigh acmhainní an mhúinteora ar láithreán gréasáin I nGrá Dé. Ar an láithreán seo is féidir le múinteoirí teacht ar an gclár do leanaí Caitliceacha a fhreastalaíonn ar scoileanna nach scoileanna Caitliceacha iad.